ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บของ บริษัท ธัญญนิติ จำกัด
ด้วยการให้บริการจัดทำบัญชี-ภาษีอากร, จดทะเบียนทุกชนิดให้ถูกต้อง ประหยัด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน
ให้คำปรึกษาตอบข้อหารือฟรี! ในการวางแผนจดทะเบียนต่างๆ, แก้ไขปัญหาบัญชี-ภาษีอากรทุกรูปแบบ

บริษัท ธัญญนิติ จำกัด

บริษัทของเราได้ก่อตั้งมาเป็นเวลานานกว่า 25 ปีแล้ว เรามีทีมงานมืออาชีพจบจากสถาบันที่มีชื่อเสียง เราคือบริษัทรับจัดทำบัญชีเพื่อการเสียภาษีและเพื่อการบริหาร, ให้คำปรึกษาวางแผนจัดทำปรับปรุงแก้ไขภาษีอากร,จัดหาผู้สอบบัญชี, วางระบบบัญชี, วิเคราะห์งบการเงิน, ประมวลและสรุปผลการบันทึกบัญชีจัดทำงบการเงิน, จัดทำงบกระแสเงินสดและรับจดทะเบียนทุกชนิด

ทำไมต้องใช้บริการธัญญนิติ

ท่านเคยบ้างหรือไม่กับการประสบปัญหาความยุ่งยากใจ หรือกังวลใจและไม่มั่นใจในการใช้บริการดูแลจัดทำบัญชีและเสียภาษีอากร เช่น
 • ต้องเป็นฝ่ายติดตามผู้ให้บริการเสมอ ๆ
 • ถูกนำส่งภาษีผิด ๆ ถูก ๆ และไม่เคยได้รับเอกสารการนำส่งเลย เช่น สำเนาฟอร์มภาษีต่าง ๆ ที่นำส่งพร้อมใบเสร็จรับเงินจากกรมสรรพากร
 • การนำส่งภาษีและงบการเงิน ไม่ทันกำหนดเวลาเสมอ ๆ
 • ไม่เคยได้รับรายงานซื้อ – ขายรายเดือน, สมุดบัญชีรายปี,รายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระ-รายไตรมาส, รายละเอียดการคำนวณต้นทุนผลิตรายปี,รายงานสรุปภาษีที่ชำระทุกประเภทรายปี
 • เมื่อถูกเชิญพบจากกรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า, กรมแรงงาน ไม่เคยได้รับการดูแลหรือเอาใจใส่เท่าที่ควร รวมทั้งปัดความรับผิดชอบ หรือหาผู้รับผิดชอบไม่ได้
 • ไม่เคยได้รับคำแนะนำด้านการวางแผนประหยัดภาษีอากรที่ถูกต้อง
 • การบันทึกบัญชีไม่ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีของกองบัญชีธุรกิจ กรมทะเบียนการค้า (กบช) และเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากร
 • ไม่เคยได้รับความสะดวกหรือความกระจ่างเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ที่ขอคำปรึกษา
 • ถูกเรียกเก็บค่าบริการไม่สมเหตุสมผล
 • เพราะการให้บริการของเราจะทำให้ท่านไม่ต้องประสบปัญหาดังกล่าวข้างต้นแน่นอน

สิ่งที่ท่านจะได้รับจากการใช้บริการของเรา

 • ท่านจะได้รับการปลดภาระ และหมดกังวลในการดูแลจัดทำบัญชี, ภาษีอากร, และการเงินให้ถูกต้องและได้มาตรฐานจากทางเรา
 • ท่านจะได้รับ Report ชองเราจากการสรุปข้อมูลของท่าน ซึ่งสามารถดูและเปรียบเทียบอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ เพื่อบริหารจัดการควบคุมค่าใช้จ่ายและวางแผนการเสียภาษีให้ประหยัดและถูกต้อง
 • เราสามารถเป็นตัวแทนเข้าพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากรเมื่อมีหนังสือเชิญพบหรือต้องเจรจาหาข้อสรุป พร้อมทั้งนำเอกสารเข้าชี้แจงเมื่อถูกตรวจสอบและประสานกับเจ้าหน้าที่จนได้ข้อสรุปที่ประหยัดสูงสุด
 • รับผิดชอบในการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตระดับมืออาชีพ และได้มาตรฐานให้แก่บริษัทของท่าน
 • ท่านยังสามารถที่จะเลือกควบคุมดูแลเอกสารด้านบัญชี, ภาษี, และการเงินเอง โดยให้ทางเราเป็นผู้ตรวจสอบ, ประมวลผล, และออกรายงานงบการเงินเสมือนมีสมุห์บัญชี ในสถานการค้าของท่าน แต่ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและสวัสดิการของบุคคลากรของท่านอย่างมากมาย