บริการรับฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี – ภาษีอากร

โอกาสดีมาถึงท่านแล้ว

 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการปิดงบการเงินได้เพื่อเลื่อนตำแหน่งเป็นสมุทห์บัญชี
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มเติมความรู้ในวิชาชีพ บัญชี-ภาษีอากรครบวงจร
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเลื่อนตำแหน่งงานและเงินเดือนที่สูงขึ้นโดยง่าย
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความรอบรู้ ความชัดเจนและแม่นยำในสายงานวิชาชีพบัญชี-ภาษีอากรยิ่งขึ้น
 • เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ในสายวิชาชีพบัญชีได้ง่ายขึ้น
 • เหมาะสำหรับผู้ที่จบใหม่แต่ยังไม่เคยได้สัมผัสเอกสารจริงและลงมือปฏิบัติจากระบบงานจริง เพื่อเพิ่มความพร้อมในการทำงาน
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีอาชีพที่มั่นคงและอิสระเป็นส่วนตัวโดยไม่ต้องลงทุนสูง

Contract Info

Thanyaniti Co..LTD.
361/11 ซอยเจริญกรุง 107 ถนนเจริญกรุง บางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120

Email: tax-accounting@thanyaniti.com
Email: Thanyaniti2536@gmail.com
Email: thanyaniti@yahoo.com
Mobile: 089-896-2120
Mobile: 094-934-8885
Phone: (66) 0-2292-3206-9
Fax: (66) 0-2688-7039-40

เราให้บริการรับฝึกอบรมวิชาชีพบัญชี – ภาษีอากรภาคปฏิบัติระบบงานรูปแบบสำนักงานบัญชี โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีประสบการณ์สูงในสายวิชาชีพบัญชี-ภาษีอากร

ระยะเวลา

ที่ใช้

หัวข้อการฝึกอบรม

ภาคปฏิบัติสำหรับบัญชี – ภาษี ขั้นพื้นฐาน

วันที่ 1 หลักการดูและวิธีการใช้ประมวลรัษฎากร
ระเบียบข้อกำหนดการเข้าสู่ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
วันที่ 2 ระเบียบข้อกำหนดวิธีการกรอกแบบการจัดทำและนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30), อัตราศูนย์,อัตรายกเว้น
วันที่ 3 ระเบียบข้อกำหนดวิธีการกรอกแบบและการเฉลี่ยภาษีซื้อระหว่างภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอัตรายกเว้น ระเบียบข้อกำหนดการนำส่งภาษีซื้อจากต่างประเทศ (ภพ.36) ระเบียบข้อกำหนดวิธีการกรอกแบบและการนำส่งภาษีธุรกิจเฉพาะ (ภธ.40)
วันที่ 4 ระเบียบข้อกำหนดการหักภาษีและวิธีการกรอกแบบพร้อมนำส่งภาษีหัก ณ.ที่จ่ายทุกประเภท (ภงด.1, ภงด.3, ภงด.53, ภงด.54) ระเบียบข้อกำหนดวิธีการกรอกแบบและการนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด.91, ภงด.94, ภงด.90) ระเบียบข้อกำหนดวิธีการกรอกแบบและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภงด.51, ภงด.50)
วันที่ 5 ระเบียบข้อกำหนดวิชาชีพบัญชี (พรบ.วิชาชีพบัญชีปี 2543,2547)และ ทำความเข้าใจความหมายแต่ะละประเภทบัญชีเพื่อให้ยึดเป็นหลักการในสายวิชาชีพบัญชี
วันที่ 6 ทำความเข้าใจและดูเอกสารประกอบประเภทบัญชีรับ-จ่ายล่วงหน้าและมีบัญชีค้างรับ-ค้างจ่าย,วิธีการคำนวณค่าเสื่อมราคา,วิธีตั้งรหัสบัญชีและสมการบัญชีที่ควรทราบ
วันที่ 7,8 ลำดับขั้นตอนการจัดทำ,การนำส่งภาษี,วิธีการบันทึกบัญชี
วันที่ 9 ลำดับการตรวจสอบก่อนที่จะทำการปิดงบการเงิน
วันที่ 10 วิธีการพิมพ์งบการเงินและวิธีการจัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งงบการเงิน
 • ต้องจบปริญญาตรีสาขาบัญชี
 • ถ้าจบสาขาอื่นต้องเป็นผู้ที่เคยผ่านงานด้านทำบัญชีมาก่อน
 • ต้องสามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้ดีพอสมควร
 • ต้องมีเวลาอย่างน้อยต่อเนื่อง 10 วัน เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์ (เวลา 8.30-17.00)
 • ต้องสามารถชำระค่าฝึกอบรม 30,000/คอร์ส
 • คอมพิวเตอร์ครบชุด 1 ชุด/คน
 • วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสายงานตรงและผู้มีประสบการณ์สูงในวิชาชีพบัญชี-ภาษีอากรและกฎหมายแรงงาน
 • เอกสารบิลทุกชนิด คนละ 1 แฟ้ม
 • จำนวนคนเข้าฝึกอบรมไม่เกิน 12 คน ต่อคอร์ส
 • อาหารเที่ยง 1 มื้อ และของว่าง, กาแฟ 2 รอบ
 • มีหนังสือรับรองผ่านการฝึกอบรมให้

สมัครเข้ารับการฝึกอบรม

Register