บริการของเรา

1. บริการทางการบัญชี-ภาษีอากร (Tax-Accounting Service)

 • เพื่อให้เอกสารและการบันทึกบัญชีได้มาตรฐานตามกฎระเบียบและเป็นที่ยอมรับของกรมสรรพากรและกรมทะเบียนการค้า
 • เพื่อนำส่งภาษีและงบการเงินให้ถูกต้องตามระเบียบและทันเวลาที่ทางราชการกำหนดไว้
 • เพื่อให้สามารถวางแผนการเสียภาษีให้ถูกต้อง ประหยัด และปลอดภัยจากการถูกประเมิน
 • บริการรับเอกสาร บิลรายรับ บิลรายจ่าย ทำการตรวจสอบให้ถูกต้องเพื่อดำเนินการยื่นแบบเสียภาษี
 • บริการยื่นแบบภาษีเงินได้ทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ง.ด. 1, 3, 53, 54, 51, 50, 90, 91, 94)
 • บริการยื่นภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.พ. 30, 36, ภ.ธ. 40)
 • บริการยื่นแบบภาษีป้ายทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (ภ.ป. 1)
 • บริการยื่นแบบภาษีโรงเรือนทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ (โรงเรือนเป็นของกิจการเท่านั้น)
 • บริการยื่นแบบประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
 • บริการจัดทำรายงานซื้อขายทุกเดือน, บริษัทจัดทำรายงานประมาณการกำไรขาดทุนและภาษีที่ต้องชำระทุกราย 4 เดือน เพื่อวางแผนการชำระภาษี
 • รวบรวมจัดเก็บเอกสารและบันทึกบัญชีซื้อ – ขาย, รับ – จ่าย, ลูกหนี้ – เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป – แยกประเภท รวมเป็นชุดสมุดบัญชี
 • รวบรวมจัดเก็บเอกสารและบันทึกบัญชีสินค้าสำเร็จรูป, วัตถุดิบ
 • ทำการปิดบัญชีเพื่อจัดทำงบดุล งบกำไรขาดทุน เมื่อสิ้นงวดบัญชี
 • จัดหาผู้สอบบัญชี เพื่อตรวจสอบให้ตรงตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั่วไป พร้อมทั้งนำส่งงบการเงินให้ทันตามเวลาที่กำหนดไว้ในระเบียบ
 • เป็นตัวแทนในการพบเจ้าหน้าที่กรมสรรพากร, กรมทะเบียนการค้า, กระทรวงแรงงาน ในกรณีที่มีหนังสือเชิญพบ (ฉบับละ 3,000.00 บาท)
 • ดูแลการเปลี่ยนแปลงระเบียบวิธีการของกรมสรรพากร และคอยแจ้งให้ผู้ดำเนินธุรกิจทราบเพื่อเสียภาษีให้ถูกวิธี
 • วางแผนการเสียภาษีเงินได้, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ภาษีโรงเรือน ให้ประหยัดและถูกต้อง
 • ให้คำปรึกษาหลักการจัดทำบัญชีภายใน เพื่อการบริหารที่สามารถตรวจสอบป้องกันการทุจริตได้

2. บริการทางด้านบัญชีเพื่อการบริหาร(Accounting Management Service)

 • เพื่อนำข้อมูลจากงบการเงินใช้เป็นสถิติอ้างอิง และเปรียบเทียบเพื่อควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่าย
 • เพื่อป้องกันการทุจริตและการรั่วไหล
 • เพื่อใช้เป็นเข็มทิศนำทางและตัดสินใจในการบริหารจัดการธุรกิจให้ปราศจากความเสี่ยง
 • เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการบริหารจัดการที่อาจเกิดจากความผิดพลาดของข้อมูลทางบัญชีที่ไม่ชัดเจน
 • ให้คำปรึกษาการจัดทำและนำส่งภาษีให้ถูกต้องและประหยัด, บันทึกบัญชีให้ได้มาตรฐาน
 • ทำการตรวจสอบความถูกต้องของการรับจ่ายเงินสดในมือและในธนาคาร รวมทั้งการตรวจสอบเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการทุจริต
 • ปรับปรุงรายการจากการบันทึกบัญชีรับ – จ่าย, ลูกหนี้ – เจ้าหนี้, รายวันทั่วไป- แยกประเภท
 • คำนวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่าง ๆ ทุกสิ้นงวดบัญชี
 • ประมวลจัดทำรายงานงบดุล, งบกำไรขาดทุน ทุกสิ้นงวดบัญชี (เดือน,ไตรมาส,ปี)
 • จัดทำงบกระแสเงินสด เพื่อจัดสรรเงินสดให้ได้ประโยชน์สูงสุด
 • จัดทำอัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้เปรียบเทียบระหว่างงวดบัญชี

3. บริการวางระบบบัญชี (Set up accounting system)

 • เพื่อให้การบริหารจัดการงานเอกสารมีระบบที่ชัดเจน
 • เพื่อให้สามารถลดขั้นตอนของเอกสารบางส่วนที่ซ้ำซ้อน
 • เพื่อให้สามารถควบคุมบริหารจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อป้องกันการทุจริต และสามารถตรวจสอบได้ง่าย
 • เพื่อลดค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เกินความจำเป็น
 • จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการทำงานของแผนกต่างๆ
 • จัดทำ Work flow ลำดับขั้นตอนของการออกเอกสารแต่ละแผนกงาน
 • จัดทำรูปแบบฟอร์มของเอกสารที่ต้องใช้ในแต่ละแผนกงาน

4. บริการวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Analysis)

 • เพื่อให้ทราบสถานะของกิจการว่ามีความคล่องตัวทางการเงินระดับไหน, มั่นคงหรือไม่มั่นคงอย่างไร
 • เพื่อใช้เป็นเข็มทิศในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขธุรกิจอย่างถูกต้อง
 • เพื่อวางแผนการลงทุน, ขยายกิจการ, ระดมทุน ได้ล่วงหน้าและทันเวลา
 • เพื่อให้สามารถกำหนดประมานการเป้าหมายจากการขายได้ชัดเจน
 • เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่จัดทำไว้ (Budgeting)
 • จัดทำงบประมาณเงินสด, รายได้, ค่าใช้จ่าย เพื่อควบคุมรายการดังกล่าวของกิจการ ให้อยู่ในงบประมาณที่ต้องการ (Cash flow Projection)
 • ทำการวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อให้ทราบสถานะของกิจการได้ชัดเจน (Ratio-analysis)
 • จัดทำประมาณการกำไรขาดทุนล่วงหน้า เพื่อให้ทราบจุดคุ้มทุน ในเวลาใด (Break-even Analysis)

5. บริการจดทะเบียนธุรกิจ (Business Registration)

 • ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างครบถ้วน รวดเร็ว กระชับฉับไว ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
 • จดเครื่องหมายการค้า
 • จดทะเบียนจัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, และเลิก ทั้งในรูปแบบบริษัท, ห้างหุ้นส่วน, ร้าน
 • จดทะเบียนจัดตั้ง, เปลี่ยนแปลง, และเลิก ทะเบียนมูลค่าเพิ่ม
 • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ทั้งนายจ้างและลูกจ้าง
 • จดทะเบียนขอใบอนุญาตท่องเที่ยว
 • จดทะเบียนใบอนุญาตโรงงาน
 • จดทะเบียนใบอนุญาตส่งเสริมการลงทุน (BOI)
 • จดทะเบียน, ขอใหม่, ต่ออายุ, เปลี่ยนแปลงใบอนุญาตทำงานคนต่างด้าวและวีซ่า (Work permit and Visa)
 • จดทะเบียนอาหารและยา